Cách ghi địa điểm làm việc trong HĐLĐ đối với nhân viên ngành xây dựng

3. Công việc và địa điểm làm việc được quy định như sau:

a) Công việc: Công việc mà người lao động phải thực hiện;

b) Địa điểm làm việc của người lao động: Phạm vi, địa điểm người lao động làm công việc đã thỏa thuận; trường hợp người lao động làm việc ở nhiều địa điểm khác nhau thì ghi các địa điểm chính người lao động làm việc.”

Như vậy, đối với hợp đồng lao động với người lao động làm việc ở nhiều địa điểm khác nhau thì hợp đồng phải  nêu rõ các địa điểm chính người lao động làm việc. Do vậy, nếu người lao động làm việc thường xuyên làm việc tại chi nhánh công ty bạn có thể ghi địa điểm làm việc trong hợp đồng là: tại chi nhánh và địa chỉ cụ thể của chi nhánh.

Xem thêm bài viết Tại đây