DANH SÁCH BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ, CHỦ NHIỆM... Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương... Danh sách tướng lĩnh Quân đội, Công an trúng cử... DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII./.

Nguyễn Hoàng