Hội đồng quản trị Tập đoàn Dabaco Việt Nam vừa chốt mức chi trả cổ tức năm 2020 là 25% để trình ĐHĐCĐ, trong đó 15% tiền mặt và 10% cổ phiếu. Ảnh: Huệ Minh.

Hội đồng quản trị Tập đoàn Dabaco Việt Nam vừa chốt mức chi trả cổ tức năm 2020 là 25% để trình ĐHĐCĐ, trong đó 15% tiền mặt và 10% cổ phiếu. Ảnh: Huệ Minh.

Theo đó, Tập đoàn Dabaco Việt Nam chốt thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào năm 2020 vào ngày 26/4.

Hội đồng quản trị Tập đoàn Dabaco Việt Nam cũng thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2020 là 25%, trong đó 15% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu, sẽ trình đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua vào ngày 26/4 tới.

Trước đó, ngày 6/4 Dabaco đã tiến hành chốt chia cổ tức 15% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền của năm 2018 và 2019, đồng thời trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị mua vào 5 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông.

Đọc toàn bộ bài viết Tại đây