tai nguyen

Những năm qua, T.X Phổ Yên đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng xã hội học tập và đạt được những kết quả tích cực. Giai đoạn 2012-2020, số người biết chữ trong độ tuổi từ 15 - 60 đạt 100%.

Các trung tâm học tập cộng đồng các xã, phường đã tổ chức trên 2.500 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, tuyên truyền các chế độc chính sách, pháp luật, với hơn 100 nghìn lượt người tham dự. Hằng năm, đào tạo nghề cho gần 1.200 lao động và tạo việc làm tăng thêm cho 5.000 lao động. Thực hiện Phong trào “Học tập suốt đời trong gia đình, dòng học, cộng đồng và đơn vị học tập”, 5 năm qua, Thị xã đã công nhận trên 30.700 gia đình học tập, 273 dòng họ học tập, 265 cộng đồng học tập và 95 đơn vị học tập.

 Nhân dịp này, T.X Phổ Yên đã khen thưởng 24 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Quyết định 89 của Thủ tướng Chính phủ; 53 tập thể, 17 dòng họ và 18 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ.