CEO, NTK Hằng Nguyễn - Áo dài Sắc Việt

@HangNguyen