Theo đó, Nghệ nhân - Doanh nhân - Chủ nhà vườn tiêu biểu toàn Quốc đồng hành vì sự nghiệp phát triển Nông thôn mới và Đô thị văn minh là người trong hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh đạt các tiêu chí:

1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đầy đủ sứ mệnh, vai trò và trách nhiệm xã hội của Nghệ nhân, Doanh nhân, Chủ nhà vườn trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc; nỗ lực góp phần xây dựng Nông thôn mới và phát triển Đô thị văn minh;

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy định của doanh nghiệp gắn với các chuẩn mực đạo đức, văn hoá góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập phát triển; tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, thân thiện, hợp tác và giải quyết hài hoà các mặt lợi ích trong và ngoài cơ quan.

3. Xây dựng quy trình quản lý, sản xuất, kinh doanh chuyên nghiệp, hiệu quả, công khai, minh bạch, an toàn, thân thiện với môi trường và bảo vệ sức khỏe con người; cải thiện môi trường làm việc, đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, cải thiện diện mạo nông thôn mới và đô thị văn minh.

dn1-1660619095-1663947415.jpg
 

4. Đề cao yếu tố văn hoá trong mọi hoạt động; nêu cao tinh thần nhân văn hướng thiện, lan tỏa những điều tốt đẹp, đấu tranh với những biểu hiện sai trái trong và ngoài cơ quan góp phần bồi đắp nền tảng giá trị tinh thần cốt lõi ở nông thôn và thành thị;

5. Tích cực đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng khoa học kỹ thuật để giải phóng sức lao động, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm dịch vụ để cải thiện thu nhập cho người lao động, tích cực đóng góp vào ngân sách nhà nước và chia sẻ với các hoạt động thiện nguyện, công tác an sinh xã hội;

6. Không ngừng phát huy vai trò trách nhiệm của Nghệ nhân, Doanh nhân, Chủ nhà vườn trong thay đổi những thói quen xấu; kiến tạo những giá trị văn hoá mới, chủ động hội nhập quốc tế, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá, những giá trị mới của thời đại;

7. Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo phương châm “Thượng tôn luật pháp - Kết nối tiềm năng - Gia tăng giá trị - Phát triển bền vững”. Đồng thời góp phần quảng bá, tôn vinh và lan tỏa những giá trị sản phẩm làng nghề, khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn; cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông thôn; thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững; đóng góp thiết thực vào việc cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn và thành thị.